POLITYKA

PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy https://www.poltops.pl (zwany dalej: „Serwisem”).
2. Właścicielem Serwisu i jednocześnie administratorem danych jest Poltops Sp. z o.o. z siedzibą w Żaganiu, ul. Dworcowa 45; NIP 9241771979, REGON 978078884, KRS 0000199844 zwana dalej „Poltops”.
3. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku wypełniania formularza kontaktowego w zakładce: https://www.poltops.pl/kontakt w Serwisie dokonuje akceptacji niniejszej Polityki prywatności.
4. Poltops przetwarza dane osobowe Użytkownika wyłącznie w celu odpowiedzi na pytanie zadane w formularzu kontaktowym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z pózn. zm.), jak i zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) - dalej RODO.
5. Poltops przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Użytkowników i ochrony ich danych osobowych. Poltops, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

§ 1 Jak zbieramy dane?

1. Poltops Sp. z o.o. zbiera informacje dotyczące osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (zwani dalej Przedsiębiorcami), a także dane osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością (Konsumenci), zwani dalej łącznie jako Użytkownicy. Dane osobowe przekazane Poltops Sp. z o.o. podawane są mu dobrowolnie, jednak odmowa podania danych będzie skutkowała brakiem możliwości założenia Konta oraz realizacji Umowy.
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Serwis jest zgoda Użytkowników,. Państwa dane są przetwarzane w następującym celu:
a) realizacja zawartej umowy (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), „RODO”);
b) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO);
c) wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Spółki będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
e) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
f) rozpatrywania reklamacji, w przypadku ich wniesienia, na sposób realizacji umowy łączącej Państwa ze Spółką (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
g) reakcji na informacje przesłane drogą mailową oraz upoważnienie do przetwarzania danych Użytkowników w celu realizacji przez Serwis jego prawnie usprawiedliwionych celów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
3. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w przypadku rejestracji na poltops.pl
a) rejestracji Konta w Serwisie;
b) zakupu Produktu
4. W przypadku rejestracji Konta w Serwisie, Użytkownik podaje jedynie swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz telefon i adres e-mail
5. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego, na co należy wyrazić zgodę przy zakładaniu Konta.
6. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w naszym Serwisie, na co należy wyrazić zgodę przy zakładaniu Konta.
7. Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Poltops Sp. z o.o. do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania informacji handlowych pochodzących od Poltops Sp. z o.o. lub osób trzecich drogą elektroniczną, wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie.
8. Dane Użytkowników będą przechowywane do momentu realizacji umowy zakupu Produktu, wypowiedzenia Umowy prowadzenia Konta lub złożeniu przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na zasadzie dobrowolności i będą przetwarzane tylko tak długo, jak długo są niezbędne do realizowania ww. celów lub do momentu, gdy Użytkownik wyrazi skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania.
9. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podwykonawcom, w szczególności dostawcom rozwiązań informatycznych, kurierowi.
10. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym profilowania.
11. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
12. Zgłoszenie przez Użytkownika żądania usunięcia przez Serwis jego danych osobowych, jest równoznaczne z likwidacją Konta oraz usunięciem jego danych osobowych za wyjątkiem przypadków wynikających z przepisów prawa, zezwalających na dalsze przetwarzanie danych osobowych.
13. Cofnięcie zgody: W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgód w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez bezpośredni kontakt ze Spółką w formie pisemnej na adres: sklep@poltops.pl z dopiskiem „Dane osobowe” , bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

§ 2 Jak wykorzystujemy zebrane dane?

Dane przekazywane przez Użytkowników podczas wypełniania formularza kontaktowego będą przetwarzane przez Poltops w celu zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa oraz po to, aby odpowiedzieć Użytkownikowi na zadanie w formularzu pytanie.

§ 3 Mechanizm cookies, adres IP

1. Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer Poltops na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać prezentowane przez Poltops informacje do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie.
2. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Użytkowników) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Serwis używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do treści https://www.poltops.pl oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Użytkownika. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z Usług. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z https://www.poltops.pl przez Użytkowników.
3. Poltops wykorzystuje dwa typy plików cookies cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;
4. Poltops wykorzystuje cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
5. Poltops wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu popularyzacji Strony Internetowej za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
6. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
7. Serwis może gromadzić adresy IP. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Serwis przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Państwa adres IP jest nam pomocny przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.
8. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Poltops nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu zachęcamy Państwa, by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

§ 4 Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Dostęp do danych osobowych Użytkowników zbieranych za pośrednictwem Serwisu mają jedynie osoby uprawnione przez Poltops.
2. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika.
3. Poltops zapewnia Użytkownikom, którzy pozostawili swoje dane, modyfikacji w każdej chwili. Przysługuje prawo żądania dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych. Przysługuje ponadto prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych w celach marketingowych, w tym profilowania.
4. Użytkownik ma możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych.

§ 5 Zmiany Polityki Prywatności

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Poltops poinformuje Użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni. W odniesieniu do już przekazanych danych zastosowanie ma Polityka Prywatności w brzmieniu obowiązującym w chwili zawierania umowy, chyba, że Użytkownik wyrazi odrębnie zgodę na objęcie go nowymi postanowieniami Polityki Prywatności w odniesieniu do wszystkich jego danych przetwarzanych przez Serwis.
2. Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: admin@poltops.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 21.05.2018 roku.